SILKEN WINDSPRITE (formerly known as LONGHAIRED WHIPPET)

Povaha - Nature

Tieto psy sú veľmi inteligentné, zvedavé, priateľské k iným zvieratám i k ľuďom. Postrádajú akúkoľvek agresivitu. Pri prvom kontakte s cudzími psami, ale aj ľuďmi, bývajú väčšinou opatrní, radi si ich najprv z bezpečnej vzdialenosti obzrú. Ale niekedy sa stane, že sa im niekto zapáči tak veľmi na prvé mrknutie, že sa okamžite vrhnú do hry.

Sú veľmi dobre ovládateľní, samozrejme za predpokladu, že sa im venuje pozornosť od útleho veku. Bez problémov zvládajú základnú poslušnosť, kde je potrebné klásť veľký dôraz na nácvik privolania (slovné, a / alebo na signál, ako je napríklad pískanie, pričom je dobré zvládnuť obe varianty). Napriek ich výbornej ovládateľnosti netreba zabúdať, že sú to chrti a majú bleskové reakcie a v prípade, že sa cítia byť ohrození, sa snažia od zdroja hrozby utiecť. A nie vždy to musí byť práve vaším smerom.

Sú to vynikajúci bežci s obrovskou zásobou energie. Účasťou v coursingu alebo i klasických dostihoch im dáte možnosť ukázať ich nesmiernu radosť z pohybu. Zároveň, ich obrovská snaha vyhovieť prianiu svojho človeka umožňuje ich využitie v oblasti agility, ktorá je pre nich tiež vhodnou športovou aktivitou. Ich odolnosť je zasa výbornou vlastnosťou pri civilných športových aktivitách, akou je napríklad turistika. Voľným tempom dokážu zvládnuť desiatky kilometrov a keď vy už nebudete vládať, oni si budú ešte vždy veselo vrtieť chvostom.

Tieto psy majú jemnú povahu, a preto sú vynikajúcimi spoločníkmi pre celú rodinu, deti nevynímajúc. Ich výchovu je potrebné založiť na systéme pochvaly. Ak chcete psa pokarhať, úplne stačí ostrejší tón. Sú veľmi citliví na intonáciu hlasu. Pokarhanie si veľmi dlho pamätajú. Neznášajú hrubé zaobchádzanie!!!

Sú to kontaktné psy, ktoré potrebujú byť v spoločnosti svojich ľudí. Svojou veľkosťou a pokojným správaním (neštekajú) sa výborne hodia do bytu. Doma väčšinou veľa času prespia. Ani v šťenacom veku nezvyknú ničiť nábytok, či oblečenie (toto tvrdenie berte, prosím, s rezervou, nakoľko každý psík je individualita a ja som mala šťastie na tých poslušnejších). A pokiaľ ich aj necháte nejaký čas osamote, určite si doma nenájdete “kôlničku na drevo”, keď sa vrátite z práce. Napriek tomu, že je toto plemeno vďaka svojmu dlhšiemu osrsteniu odolnejšie voči chladu, nepatrí nastálo na dvor!!!

 


 

These dogs are very intelligent, curious, and friendly towards other animals and people as well. They lack any sort of aggressiveness. They are mostly careful during their first contact with dogs and people they do not know as they like to have a look at them from a safe distance first. But sometimes, they like the other dog or the person so much at first glance, they plunge themselves immediately into a play.

They can be handled very well, of course, assuming that there is enough attention paid to them since their babyhood. Without any great problems they can master the training of basic obedience, where a great emphasis has to be laid on practicing the summoning (either by a command, or by a signal, such as for example a whistle, whereas it is always good to master both alternatives). In spite of them being wonderful dogs for handling, it should not be forgotten that they are sighthounds with lightening fast reactions and if such a case occurs that they feel to be threatened, they shall try to run away from the source of the threat. And that does not have to be always towards you.

They are wonderful runners with a huge resource of energy. You will give them an opportunity to show you their enormous delight from exercise when you enable their participation in a coursing event or even in the classic-style races. At the same time, their immense effort to comply with the wishes of their human makes it possible to enter into the world of agility that is a suitable sports activity for them. Their resilience is an excellent feature for civil sports activities such as hiking.  They can manage tens of kilometers in an unhurried pace and at the time when you will be at the end of your powers, they will still be able to wag their tail gleefully.

These dogs have a mild nature, thus they are wonderful companions for the whole family, not excluding the children. Their education has to be based on the system of praising. If you need to rebuke the dog, it is quite enough to use sharper tone of voice. They are very sensitive to the voice intonation. They can remember the rebuke for a long time. They positively cannot endure any rough handling!!!

These are the bonding-type of dogs that need to be with their humans. Thanks to their size and peaceful behavior (they do not bark) they are most suitable for living in an apartment. They sleep most of the time when at home. Even in their puppyhood they do not tend to damage furniture or clothing (please, do not take this statement to be true in all cases, as each dog is a personality and I was lucky to have those more obedient at home ). And when you leave them alone for some time, you will surely not find your home to pieces on your arrival from work. In spite of the fact that this breed is more immune to cold thanks to the longer coat, it does not belong to the yard!!!

 

12.12.2008 16:17:35
Adriana Vanekova
© 2007 - 2021 'of Silken Grace'
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one